Skip directly to content

Giáo Án Tu Tập 61 Băng

ĐƯỜNG LỐI TU HÀNH CỦA ĐẠO PHẬT

(Đánh máy từ 61 băng Giáo Án Tu Tập)

Kính thưa quí vị,

Bộ "Giáo Án Tu Tập 61 Băng" được đánh máy theo hai nguồn khác nhau. Đó là từ 61 băng của bác Chơn Đức (Bản A) và của sư Bảo Nguyên (Bản B). Hai bản này có sự lệch nhau về nội dung. Do đó, để tiện tra cứu, Ban Biên Tập sẽ sắp xếp các bài theo bản cũ hơn (bản bác Chơn Đức). Các phần thiếu (có bên bản A mà không có bên bản B) sẽ được đánh dấu, ghi chú rõ ràng.

Ngoài ra, mỗi đoạn sẽ được chua để đánh dấu bắt đầu, kết thúc theo quy tắc sau:

(BBT:Tên bản,Số Băng-Thời điểm bắt đầu-Thời điểm kết thúc). Ví dụ:

(BBT:CĐ,01A,B00:00:00) Có nghĩa là bản ghi âm A , bắt đầu ở vị trí 00:00:00

(BBT:CĐ,01A,E00:37:05) Có nghĩa là bản ghi âm A , Kết thúc ở vị trí 00:37:05

(BBT:BN,01,E00:37:05) Có nghĩa là bản ghi âm B , Kết thúc ở vị trí 00:37:05

Trước mỗi phần chua, chúng tôi thêm 3 chữ BBT để quí vị dễ dàng tìm kiếm, đối chiếu.

Xin cảm ơn các đạo hữu đã dày công đánh máy giáo án này.

BBT Thư Viện Chơn Như


Chi tiết nội dung đánh máy:

*Từ file 1-20 gõ theo bản của Thầy Bảo Nguyên
1.file 1--->17 Tâm Huệ, Ong Bầu, Huệ Như, Tâm Pháp ...đã gõ xong.
2. File 18 Ong Bầu, Tâm Huệ, Kim Thoa đã xong
3.File 19,20 Thanh Tâm, Minh Bảo đã gõ xong.

*Từ file 21 đến file 48 là bản chú Chơn Đức
YouTube  (Lọc nhiễu)

4. File 21 -:- 28 Kim Thoa, Vũ Văn Vinh đã gõ xong
5. File 29: Bạn của Tịnh Nhật Thịnh, Tâm Huệ đã xong. Minh Bảo đã xong file 30.
6. File 31-35: Kim Thoa, Kiều Diễm Nguyễn đã gõ xong.
7. File 36: Kiều Diễm Nguyễn, Huệ Như đã gõ xong
8. File 37: Phạm Đình Quyền, Tâm Huệ, Huệ Như đã gõ xong
9. File 38: Huy Núi Đã gõ xong
10. File 39 - 40: Khánh Bùi xong.
11. File 41 – 45: 41 Duong Ha xong. 42 Minh Bảo, Nguyệt Như đang gõ. 43 Kim Thoa đã gõ xong 44 Duong Ninh xong. 45 Bùi Tá Cường.
12. File 46: Thanh Hưng Nguyễn đã gõ xong
13. File 47: Huy Núi, Huệ Như gõ xong. 48 Hiệp, Huy Núi, Vũ Yến đã xong.

*Từ 49 – 61 gõ theo bản của Thầy Bảo Nguyên
14. File 49-55:
49,50,51 Nguyễn Bá Thiện xong. 52 Long Hoa, Huệ Như xong. 53 Nguyệt Như xong. 54 Phạm Như Nguyện xong. 55 Long Hoa, Nguyệt Như xong
15. File 56-58. Tâm Pháp đã gõ xong.
16. File 59-61 Tâm Pháp đã gõ xong