Skip directly to content

Pháp Âm - 1998 - PHÁP HÀNH 40 BĂNG

 

Pháp Hành 1998 (Giới Hành) - 40 pháp âm


"Nếu mà không dạy giới hành thì các con như thiếu sót, không biết mình tu tập như thế nào, mà Thầy dạy toàn là giới luật không, không có cái pháp môn nào mà gọi là pháp môn tu. Cho nên Thầy triển khai cái giới hành để cho các con biết cái pháp nào mà thực hiện cho được giới luật nghiêm túc, thì cái pháp đó gọi là giới hành."

Nguồn