Skip directly to content

Giáo Án Tu Tập 61 Băng

BẢN CHÍNH

Bản Chuyển ngữ (Chuyển ngữ ver 1)

Thư Viện Chơn Như

 
Bản cũ 61 băng

(BBT: Do sự nhầm lẫn khi thâu băng, nên băng số 2B phải đứng trước băng 2A. Ngoài ra, Quí vị có thể tham khảo thêm bản thâu âm do Sư Bảo Nguyên thực hiện)

Archive.org

Youtube

Link Youtube bản cũ chưa lọc nhiễu