Skip directly to content

Kinh Tăng Nhất A Hàm

Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ.
Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu

Nguồn