Skip directly to content

Pháp Âm - 2008 - Ngũ Giới Nâng Cao 64 Băng

Lớp Ngũ Giới Nâng Cao 2008 - 64 pháp âm


Lớp Ngũ Giới Nâng Cao do trực tiếp Trưởng lão Thích Thông Lạc hướng dẫn năm 2008 tại Tu viện Chơn Như. Lớp học làm bài theo sách Giáo án diễn ra hàng ngày trên lớp do thầy cô khác dạy, còn đây là những buổi gặp riêng để Trưởng lão khích lệ sách tấn tu tập - Hướng dẫn tu học, làm bài đạo đức trong sách - Hướng dẫn tu tập Nhiếp Tâm, An Trú Tâm và Xả Tâm để chuẩn bị cho Tứ Niệm Xứ cùng nhiều nội dung khác.

Với người cư sĩ có thể học tập và áp dụng theo những pháp âm hướng dẫn về cách học, làm bài và áp dụng đạo đức trong lớp học và cuộc sống để trở thành con người đạo đức.

Tên cũ: Bảy Tháng Chứng Đạo - Cần Thông Suốt.

Địa điểm: Tu viện Chơn Như

Số lượng: 64 pháp âm

Nguồn